hola.aqui.tokyo

Autobuses a región Kansai


lista de autobuses a Shiga:

Provincia de Shiga
Compañía Destino web
JR Bus Kanto Konan, Meishin Yokaichi JR
Sanei Kotsu Minami Kusatsu Sn
Willer Express Minami Kusatsu Wi
Amy-Go Minami Kusatsu Am

lista de autobuses a Nara:

Provincia de Nara
Compañía Destino web
Nara Kostu Tenri, Nara, Yagi, Takada, Gojo Na
Kanto Bus Tenri, Nara, Takada Ka
Night Liner Nara Fu
JR Bus Kanto Nara JR

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Kyoto:

Provincia de Kyoto
Compañía Destino web
JR Bus Kanto Kyoto JR
Sakura Kotsu Kyoto Sa
JamJam Express Kyoto Ja
Willer Express Kyoto Wi
Sanei Kotsu Kyoto Sk
Amy-Go Kyoto Am
Nankai Bus Kyotanabe Na
Hankyu Kanko Nagaokakyo Ha

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Osaka:

Provincia de Osaka
Compañía Destino web
JR Bus Kanto Osaka JR
Sakura Kotsu Umeda, Nanba Sa
JamJam Express Umeda, Nanba, Ja
Willer Express Umeda, OCAT, Tennoji, USJ Wi
Sanei Kotsu Umeda Sk
Amy-Go Umeda, USJ Am
Kintetsu Bus Osaka, Nanba, Abenohashi, USJ Ki
Kanto Bus Hirakata ka

Para más información: Shinjuku Busterminal


lista de autobuses a Hyogo:

Provincia de Hyogo
Compañía Destino web
JR Bus Kanto Kobo JR
Keio Dentetsu Bus Kobe ke
Willer Express Sannomiya Wi
Amy-Go Kobe Am
Sunshine Express Kobe Su

lista de autobuses a Wakayama:

Provincia de Wakayama
Compañía Destino web
Nankai Bus Wakayama Na
Meiko Bus Shinyuzaki, Shirahama Me

Para más información: Shinjuku Busterminal