hola.aqui.tokyo

Lista de templos


en Tokio

Area de Koto-ku

Ryukoin (Fukagawa Shichifukujin): 2-7-5 Miyoshi Koto-ku Tokio
Enjuin (Fukagawa Shichifukujin): 1-13-6 Hirano Koto-ku Tokio
Shingyoji (Fukagawa Shichifukujin): 2-16-7 Fukagawa Koto-ku Tokio
Fuyuki Bentendo (Fukagawa Shichifukujin): 22-31 Fuyuki Koto-ku Tokio
Fukagawa Fudoudo: 2-7-5 Miyoshi Koto-ku Tokio

Area de Mitaka-shi

Inokashira Benzaiten: 4 Inokashira Mitaka-shi Tokio

Area de Chofu-shi

Jindai-ji: 5-15-1 Jindaiji Motomachi Chofu-shi Tokio

Area de Hino-shi

Takahata Fudoson: 733 Takahata Hino-shi Tokio
Takahata Fudoson (Daruma ichi): 733 Takahata Hino-shi Tokio


SPONSORED LINK
SPONSORED LINK

en la prefectura de Saitama

Area de Kawagoe-shi

Kawagoedaishi Kitain: 1-20-1 Kosenbacho Kawagoe-shi
Renkenji: 7-1 Renjakucho Kawagoe-shi